87 428 90 60  
sekretariat@sp7.gizycko.pl

ul.Wodociągowa 8
11-500 Giżycko

Informacja dotycząca zdalnego nauczania

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przy zdalnym nauczaniu

Informacja dotycząca monitoringu w szkole

• Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Korczaka w Giżycku, ul. Wodociągowa 8 , 11-500 Giżycko.
• monitoring jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na terenie monitorowanym
• monitoring obejmuje teren Szkoły Podstawowej nr 7 w Giżycku
• zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres 6 dni.
• osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych.
• kontakt z Inspektorem ochrony danych: Katarzyna Gulbicka Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 87-428-90-60 wew. 1 .

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 IM. J. KORCZAKA W GIŻYCKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Korczaka w Giżycku , tel. 87 428 9060 , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w imieniu której działa Dyrektor szkoły.
 2. W sprawach związanych z danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, tel. 87 4289060 wew.1, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  a) dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/prawnego opiekuna w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z: Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe i wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami odpowiednich ministrów, Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO;
  b) dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy)
  c) wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji oraz na stronie internetowej szkoły na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy);
  d) dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierającej dziecko ze świetlicy szkolnej na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO (jeżeli to Panią/Pana dotyczy).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Urząd Miasta Giżycko – Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Giżycku, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody, firma Librus na podstawie umowy powierzenia danych i inne na wniosek np. Sąd, MOPS, Policja.
 5. Dane osobowe ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza obszar działania RODO.
 6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w różnych okresach czasu w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną na podstawie: Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica/prawnego opiekuna oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wszystkie wymienione prawa wymagają pisemnej formy (np. zgody, oświadczenia, itp.).
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. www.uodo.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ucznia i jego rodziców lub osób odbierających dzieci ze świetlicy narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody a konsekwencja braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje: brakiem publikacji osiągnięć ucznia, zakazem udziału w konkursach i zawodach oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze świetlicy przez osobę inną niż rodzice.
 10. Przekazane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 11. Treść powyższej klauzuli informacyjnej będzie dostępna wraz z aktualnym kontaktem do Inspektora Ochrony Danych i Administratora Ochrony Danych będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły.

 *Informuję , że zostałam/łem zapoznany z klauzulą informacyjną dla rodziców/ prawnych opiekunów uczniów w Szkole Podstawowej nr 7 im. J. Korczaka w Giżycku.
 *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka , związanych z udziałem mojego dziecka w apelach szkolnych , wycieczkach, konkursach , zawodach organizowanych w szkole i poza nią oraz innych uroczystościach szkolnych zgodnie z art.6 ust 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO w celu promocji i budowania pozytywnego wizerunku Szkoły Podstawowej nr 7 im. J. Korczaka w Giżycku.
*właściwe zaznaczyć

 

Giżycko, dnia………………………………,                ………………………………………………………………...

(podpis rodziców/prawnych opiekunów)

…………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko dziecka

 

Treść klauzuli do pobrania